Rövid óvodatörténet, fenntartói megközelítés:

Az óvoda 1975-ben épült. Kezdetben egy csoportos 25 férőhelyes, 1989-től bővítés eredményeképpen két csoportos, 50 férőhelyes intézmény. 1975 és 1991 között – 16 – évig az akkori szomszéd nagyközség, Szendrő tagóvodájaként működött. 1991 január 1- től önálló szakmai intézmény lett, a fenntartó Szuhogy Község Önkormányzata. 2000 május 25-én, a 25 éves jubileumi és névadó ünnepségen óvodánk a

NYITNIKÉK NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA nevet kapta.

ovoda2

2007-ben Edelény város önkormányzatának képviselőtestülete és Szuhogy község önkormányzatának képviselőtestülete oktatási – nevelési feladatokat ellátó intézmény fenntartó társulást hozott létra, melynek következtében az Edelényi Mátyás Óvoda tagóvodájaként működtünk a 2007-2008- as nevelési évben. 2008 szeptember 1-én megalakult az Edelényi Városi Oktatási Központ, melynek intézményegysége a Szuhogyi Nyitnikék Óvoda 2011 augusztus 31-ig 2011 szeptember 1-től, 2012 augusztus 31-ig újra az Edelényi Mátyás Óvoda tagóvodájaként működött intézményünk. 2012 szeptember 1-től és jelenleg is a fenntartó: Szuhogy község önkormányzata.

Településünk dombokkal, hegyekkel körülvett völgyben fekszik, ahol az erdő, a rét, a szántóföld, a patak – a természeti környezet élővilága gazdag lehetőséget kínál gyermekeink számára az ismeretek gyarapításában és a tapasztalatszerzésben.
Az óvoda épülete a község középpontjában helyezkedik el, két részben osztott csoporttal működik.
A 2014 október 1 – statisztikai adatok alapján a kis- középső /méhecske/ csoportban 17, a középső – nagy /pillangó/ csoportban 21, összesen 38 gyermek jár.

Sajátos nevelési igényű /SNI/ gyermek 1fő. Gyógypedagógiai fejlesztést biztosítunk számára, melyet helyi szakember lát el heti 4 órában.
Tanköteles korú gyermekkel differenciáló – fejlesztő óvodapedagógus foglalkozik.
Minden óvodás gyermek heti egy alkalommal gyógytestnevelő által tartott mozgásfejlesztő foglalkozásokon veszt részt.
Évről évre Római Katolikus és Református felekezetű hitoktatók segítik nevelő munkánkat.

Az intézményi célkitűzések megvalósításának feltételrendszerében nagyon fontos elem a nevelőközösség, az óvodapedagógusok, dajkák személyisége.

A két csoportban négy óvodapedagógus, és két dajka dolgozik.
A végzettségeket figyelembe véve és az óvodapedagógusi munkán túli feladatokat tekintve,1 fő közoktatási vezető szakvizsgával rendelkező intézményvezető, 1 fő fejlesztő, differenciáló szakvizsgázott óvodapedagógus, 1 fő játékkészítő munkaközösséget vezető óvodapedagógus, 1 fő gyermekvédelmi – egészségvédelmi munkát végző óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel. Óvodánk nevelőközössége jó szakmai közösséget alkot, amely kreatív, nyitott az új kihívások iránt, önképzésre és szakmai megújulásra alkalmas, rendelkezik az együttműködés és egymásra figyelés képességével. Nevelőközösségünk gyermekszeretetét, hivatástudatát az óvónői szoba falán kifüggesztett tábla hirdeti:

„Szeresd a gyermeket, a lét napfénye Ő”

/Móra Ferenc/

Az intézmény vezetőjeként több évtizedes tapasztalat alapján megállapíthatom, hogy óvodapedagógus munkatársaim elkötelezték magukat az óvoda célkitűzései iránt, mely egybecseng nevelési programunk eredményes megvalósításával. Helyi Óvodai Programot dolgoztunk ki, mely összhangban áll az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjával. A helyi program rólunk szól, környezetünk értékeiről beszél.

Arról az alkalmazkodásról gondoskodunk, amit az élet változásai, a helyi környezet alakulása, fejlődése egyértelműen meghatároz számunkra.

Fő hangsúlyt kap a környezet megismerése – mint élettér- amelyben tájékozódni, eligazodni képes az óvodás gyermek. A megszerzett tapasztalatok, élmények, megjelennek mindennapi tevékenységünkben beépülnek a foglalkozásokba.

Programunk kiindulási vonala a környezeti nevelés és hagyományápolás. Helyi hagyományokat ápolunk, ami a régmúlthoz, a jeles napokhoz és az ünnepekhez kapcsolódik. Az óvoda a nagyközösség kis részeként aktívan részt vesz a falu hagyományőrző tevékenységében, a rendezvényeken.

Játékkészítő munkaközösséget működtetünk, ahol természetes anyagok felhasználásával /textil, fa, csuhéj, nád, termések/ készítünk játékokat, évszakonként, dekorációt a csoport szobába, valamint húsvéti és karácsonyi vásárt rendezünk. A jó hangulatú, kreatív foglalkozásokba a dajkák és szülők is bekapcsolódnak.

A környezeti nevelés tartalma jórészt a természeti környezet adta lehetőségekből fakad, másrészt a társadalmi környezet miatti hátrányok kompenzálásába hivatott nevelési programunkban. /kitekintés a faluból/. Sokat kirándulunk a gyermekekkel a környező városokba, bábszínházat, vadasparkot látogatunk.

Néhány említésre méltó kirándulás.

 • Nyíregyháza : Vadaspark
 • Budapest : Fővárosi Nagycirkusz
 • Miskolc : „Csodamalom bábszínház”
 • Poroszló : Öko – Centrum

Gyermekkép – Óvodakép

Célunk, hogy óvodánkban sikeresen tevékenykedhessen, alkothasson a hátrányos helyzetű, kortársaihoz képest fejlődésében lemaradt gyermek és tehetséges gyermek egyaránt. Megfelelő speciális fejlesztést biztosítunk a sajátos nevelést igénylő gyermekek számára is. Tiszteletben tartjuk a gyermek egyéniségét, érdeklődését, adottságait fejlődési ütemét és mindemellett tudatosan készítjük fel őket az iskolai életre hangsúlyozzuk a játék elsődleges szerepét, mer ez az óvodáskorú gyermekek legfőbb tevékenysége.

„Legyen az óvoda a játéké, legyen az óvoda élményszerű, legyen olyan játékos, hogy a gyermek felszabadultan tudjon megnyilvánulni, kibontakozni, tanulni, tapasztalatokat gyűjteni.”

/Dr. Kovács György/

Az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermekek fejlődését, ezért szoros kapcsolatot ápolunk a szülőkkel, a szülői szervezet képviselőivel. Az együttműködés formái változatosak: a közös kirándulások, bábszínház-látogatások, közösen szervezett rendezvények, a „baba – mama klub” foglalkozásai, nyílt napok, családlátogatások gazdag lehetőséget biztosítanak az együttnevelés eredményességéhez.

A fenntartóval, az iskolával, az egyházakkal, a községben működő civil szervezetekkel konstruktív, jó kapcsolatot tartunk fenn. Az intézményi önértékelés során megállapítottuk, hogy a közvetett és közvetlen partnereink elégedettség vizsgálata azt tükrözi, hogy óvodában folyó nevelő munkát elismerik és ez a pozitív megítélés további lendületet ad a jövőre nézve.

Programunkkal helyi szükségleteket, az óvodába járó gyermekeket és családjukat kívánjuk szolgálni. Nyitott, bizalmas, szeretetteljes óvodai légkör megvalósítására törekszünk.

A gyermekközpontú, a gyermek igényeit, körülményeit és adottságait figyelembe vevő, a gyermeket értő, érző és elfogadó magatartást tekintjük követendő példának.

„Hajolj felém, tanulj meg engem,

Próbáld meghallani csepp hangomat, hogy rám ismerj”

/Szabó Magda!

Pályázati eredményeink:

A tárgyi megjelenések, az épület, az udvar, ezek minősége, a bútorzozottság a felszerelés – a legtovább tartó benyomást adják. Az óvoda korszerűsítésére, fejlesztésére benyújtott pályázatok pozitív elbírálást kaptak, ezért 2015 júniusában megkezdődnek az ezzel kapcsolatos munkák. Az intézményhez tartozik egy 150 adagos konyha kiszolgáló helyiségekkel és ebédlővel együtt, amely az óvodások étkeztetésén túl, az iskola menza és napközis ellátását , valamint a falu szociális étkeztetését is biztosítja. A fenntartó önkormányzat a konyhai részleg felújítására 2015. május 29-én nyújtott be a pályázatot. Folyamatosan és eredményesen pályázunk eszközfejlesztésre, ennek köszönhetően felszereltségünk optimális, a szakmai eszközök, fejlesztő játékok rendelkezésre állnak.

2015 a megújulás a jubilálás éve a Nyitnikék Napközi Otthonos Óvoda életében. 40 éve működik óvoda Szuhogyon és ez idő alatt közel 600 gyermek nevelkedett az épület falai között.

Ünnepeljük hát együtt a 40 éves évfordulót, hisz a kisgyermekkorban szerzett tapasztalatok mély nyomot hagynak az emberben, személyiségének gyökerei ebbe a talajba kapaszkodva segítik őt sikeres, környezetét, nemzetét szerető emberré válni.

Fórisné Nagy Márta
Óvodavezető

NYITNIKÉK NAPKOZI OTTHONOS ÓVODA

Elérhetőségeink:

Óvodavezető: Fórisné Nagy Mártaó

Az intézmény dolgozói:

Óvodapedagógusok:

 • Fórisné Nagy Márta
 • Juhász Béláné
 • Kenéz Szabolcsné
 • Pálinkás Attiláné

Dajkák:

 • Adorjánné Kelemen Zsuzsanna
 • Molnár Mártonné

Konyhai dolgozók:

 • Hegedűs Józsefné élelmezésvezető
 • Kovácsné Vitányi Borbála szakácsnő
 • Mazurkáné Fóris Valéria konyhalány

Az intézmény fenntartója:

 • Szuhogy Község Önkormányzata

Tovább a galériára >>